Actual projects

 

   Zmiany właściwości optycznych elementów optycznych pod wpływem promieniowania jonizującego (Change in optical properties of optical elements under ionizing irradiation - electrons, gammas, protons)

   Niebieska emisja jonu Eu2+ w szkle Li2B4O7 (Blue emission of Eu2+ in Li2B4O7 glass)

   Niebieska emisja jonu Ti3+ w monokryształach LaGaO3\SrTiO3 oraz SAT (Blue emission of Ti3+ in LaGaO3\SrTiO3 and SAT single crystals)

   Zmiana walencyjności jonów chromu (od 6+ do 3+) w szkłach Li2B4O7 (Change in a valency of chromium in Li2B4O7 glasses)

   Właściwości optyczne monokryształów SrLaGa3O7 domieszkowanych metalami przejściowymi (Co, Ti) (Optical properties of SrLaGa3O7 single crystals doped with transition metal ions)

   Struktura fononowa widma absorpcji jonów Ce w YAG (Zero phonon lines in the absorption spectrum of yttrium aluminum garnet doped with cerium)

   Defekty radiacyjne w monokryształach LiNbO3 domieszkowanych Cu, Fe i Cr (Radiation defects in LiNbO3 single crystals doped with Cu, Fe and Cr)

   Kontrola stanów ładunkowych domieszek aktywnych materiałów laserowych (Control of the charge states in laser crystals)

   Domieszkowanie jonami Yb3+, Co2+, Co3+, Ti4+ oraz Ti3+ szkła Li2B4O ( Yb3+, Co2+, Co3+, Ti4+ and Ti3+  doping of Li2B4O7 glass)

   Otrzymywanie monokryształów Bi3Ge4O12, SBN:Cr, LGT:Co, LGT:Ho,Yb, PbMoO4, Li2B4O7, Li2B4O7:Co, Li2B4O7:Mn (Growth of the following single crystals)

   Niskosymetryczne (C1) podstawienia Yb3+ w niobianie litu (Low symmetry substitution of Yb3+ ions in LiNbO3 single crystals, co-doping with Pr)

   Fluorki domieszkowane Yb3+ (Fluorides doped with ytterbium: LiLuF4, BaY2F8, KY3F10, CaF2)

   Wpływ kodomieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich i metali przejściowych na własności kryształów z grup perowskitów i langatitów

   Otrzymywanie oraz właściwości strukturalne i magnetyczne związków M2CrV3O11 (M= Zn, Mg, Ni) (Synthesis and structural and magnetic properties of M2CrV3O11 (M= Zn, Mg, Ni) compounds)

   Synteza i badanie właściwości nowych związków, potencjalnych laserów, tworzących się w reakcji pomiędzy wolframianami (VI) metali ziem rzadkich RE2WO6 i wolframianami (VI) metali d-elektronowych MWO4 (Synthesis and investigation of the properties of some new compounds, potential lasers, formed during solid-state reaction between RE tungstates and d-electron MWO4 tungstates)

   Wpływ wysokiego ciśnienia na strukturalne właściwości wieloskładnikowych wanadanów zawierających metal przejściowy 3d lub 4f (Influence of high pressure on structural properties of multicomponent vanadates containing 3d or 4f transition metal)

   Synteza określenie struktury i badanie właściwości nowych związków - molibdenianowanadanów" (Synthesis and structure investigations of some new compounds - molybdenovanadates)

   Spektralne i magnetyczne właściwości makroacyklicznych i makrobicyklicvznych kryptatów gadolinu, erbu i niklu (Spectroscopic and magnetic properties of gadolinium, erbium, nickel macroacyclic and macrobicyclic cryptate complexes)

   

 

                                            1015 protons/cm2                                                          1016 protons/cm2

                                                                                  Beam radius 0.5 cm

 

   

 

Photoluminescence and excitation of LaGaO3/SrTiO3 (4wt.%) single crystal after g-irradiation with a dose of 105 Gy

 

Photoluminescence of LaGaO3/SrTiO3(4wt.%) in two perpendicular directions

 

 

Photoluminescence and excitation of Li2B4O7 glass doped with Eu3+ and Eu2+, dependently on atmosphere of growth

 

 

 

Absorption of the Cr doped Li2B4O7 (0.13wt.% and 2.5wt.%) glass before and after g-irradiation (additional absorption) and PL after this irradiation

 

 

Absorption of the Ti3+ (Ti2O3 in hydrogen atm.) and Ti4+ (in the air) doped Li2B4O7 glass

 

PL of Ti3+ doped SrAl0.5Ta0.5O3 : LaAlO3  (LSAT) single crystal

 

Menu