Scientific reports

 

1....E. Włodarczyk, L. Solarz, S. Woroszył, Cz. Rymarz, J. Rafa, F. Chwalczyk, B. Kamiński, S.M. Kaczmarek, "Analiza wytrzymałości stropów metra w Warszawie", Warszawa 1976

2.....E. Stryszak,  J. Kapelewski,   S.M. Kaczmarek,   "Analiza   dyspersyjna  parametrów optycznych wybranych materiałów oraz analiza i optymalizacja metod analitycznych rozwiązań równania transportu",  "Wyznaczenie widma współczynników załamania z wykorzystaniem relacji dyspersyjnych dla antracenu, naftalenu i czterochloroantrachinonu", Sprawozdanie z etapu 01.02 pracy Drakon", Warszawa, WAT, 1977, stron 80

3.....J. Kapelewski, S.M. Kaczmarek, "Zastosowanie nowoczesnych metod statystycznych do analizy rozpraszania na  aerozolach", "Intensywności w widmach molekuł wieloatomowych", "Przybliżone relacje analityczne między parametrami rozkładu wymiaru cząstek, a własnościami optycznymi tworzonego przez nie ośrodka",  Sprawozdanie  z etapu 01.03 pracy "Drakon", Warszawa, WAT, 1978, stron 49

4.....J. Ciosek, J. Czeszko, H. Gluchowska, F. Graczyk, S.M. Kaczmarek, J. Konarski, Z. Mierczyk, Z. Napiontek, M. Palys,  M. Slupska, F. Śmierzycki, W. Trojanowski, "Opracowanie technologii miniaturowej głowicy laserowej", "Specjalistyczne prace technologiczne wykonania określonych detali i podzespołów dla serii prototypowej i informacyjnej głowic MGL 3-50", "Obliczenia teoretyczne modulatora", Sprawozdanie naukowe, Warszawa, WAT, 1983, stron 116

5.....J. Ciosek, J. Czeszko, H. Gluchowska, S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, J. Mierczyk, F. Śmierzycki, "Opracowanie konstrukcji i technologii zwierciadeł dichroicznych i polaryzatorów oraz opracowanie metod pomiaru parametrów geometrycznych  i generacyjnych  prętów  YAG", Sprawozdanie naukowe etap I i II, Warszawa, WAT, 1984, stron 60

6.....J. Ciosek,  J. Czeszko, H. Gluchowska,   S.M. Kaczmarek,   Z. Mierczyk, J. Mierczyk,   F. Śmierzycki, Opracowanie konstrukcji i technologii zwierciadeł dichroicznych i polaryzatorów", Opracowanie metod pomiaru parametrów geometrycznych i generacyjnych prętów YAG", Etap III: "Korelacja pomiędzy    parametrami generacyjnymi i optycznymi prętów YAG oraz wykonanie i przebadanie modelowych egzemplarzy zwierciadeł dichroicznych i polaryzatorów", Sprawozdanie Naukowe, Warszawa, WAT, 1985, stron 52

7.....J. Ciosek, J. Czeszko, H. Gluchowska, S.M. Kaczmarek, M. Kwaśny, J. Mierczyk,  Z. Mierczyk,  S. Olech,  F. Śmierzycki,   W. Trojanowski, "Technologia elementów i podzespołów techniki laserowej", "Doskonalenie technologii i parametrów elementów i podzespołów aktywnych i pasywnych stosowanych w technice laserowej", "Optymalizacja konstrukcji lasera CW YAG: Nd", "Obliczenia, opracowanie i przebadanie jedno i dwueliptycznej głowicy laserowej do lasera CW - YAG: Nd", Sprawozdanie Naukowe Etap I i II, Warszawa, WAT, 1986, stron 128

8.....J. Czeszko,  H. Gluchowska,  S.M. Kaczmarek,  J. Mierczyk,   Z. Mierczyk, "Badanie parametrów generacyjnych prętów YAG: Nd i  opracowanie metody pomiaru  niejednorodności  prętów", Etap I: 1. Opracowanie metod pomiaru własności generacyjnych prętów YAG: Nd", Sprawozdanie  Rzeczowe z etapu I, Warszawa, WAT, 1986, stron 10

9.....H. Gluchowska,  S.M. Kaczmarek,  Z. Lewicki, Z. Mierczyk, Z. Napiontek, F. Śmierzycki, "Technologia wykonywania elementów optycznych oraz nanoszenie cienkich warstw na l=10.6 mm", Etap I - opracowanie programów numerycznych do obliczeń konstrukcji wielowarstwowych układów interferencyjnych", Sprawozdanie Naukowe, Warszawa, WAT, 1987, stron 113

10.....J. Czeszko,  H. Gluchowska,  S.M. Kaczmarek, Z. Mierczyk, J. Mierczyk, "Badanie parametrów generacyjnych prętów YAG: Nd i opracowanie metody pomiaru niejednorodności prętów", "Wpływ defektów i niejednorodności na parametry prętów YAG: Nd i pracę lasera z zawężanym impulsem",  "Naprężenia a dwójłomność w monokryształach YAG: Nd", "Wykonanie głowicy laserowej do pomiaru parametrów generacyjnych prętów YAG: Nd", Sprawozdanie  Naukowe Etap I i II, Warszawa, WAT, 1987, stron 106

11....S.M. Kaczmarek, "Podstawowe wymagania techniczne na wykonanie mikroprocesorowego sterowania do lasera ekscimerowego", Sprawozdanie, IEK WAT, stron 5

12....J. Czeszko, S.M. Kaczmarek, K. Kukla, J. Mierczyk, Z. Mierczyk, "Opracowanie  metody pomiaru  właściwości generacyjnych prętów laserowych YAG: Nd oraz wykonanie głowicy pomiarowej", "Obliczenia odbijacza głowicy", Sprawozdanie Naukowe Etap I i II, Warszawa, WAT, 1989, stron 40

13....S.M. Kaczmarek, "Diody laserowe", Sprawozdanie naukowe, WAT 1989, stron 30

14....S.M. Kaczmarek, "Optymalizacja  parametrów  pracy  lasera  CW YAG.  Określenie wpływu własności prętów YAG: Nd na pracę lasera  CW: YAG: Nd", Sprawozdanie Naukowe, Warszawa, 1990, stron 40

15....S.M. Kaczmarek, "Modulator elektrooptyczny na  LiNbO3",  Sprawozdanie Naukowe, Warszawa, 1990, stron 25

16....S.M. Kaczmarek, "Modele matematyczne i analiza teoretyczna zagadnienia oddziaływania promieniowania laserowego z obiektami biologicznymi", Sprawozdanie naukowe, 1994, stron 20

17. ..S.M. Kaczmarek, "Laserowa obróbka materiałów. Hartowanie", Sprawozdanie Naukowe, 1995, stron 50

18....S.M. Kaczmarek, “Laserowe naparowanie-stan aktualny i perspektywy. Teoretyczny opis zjawisk związanych z naparowaniem różnych materiałów na stałych podłożach”, Sprawozdanie naukowe, 1996, stron 25

19....S.M. Kaczmarek, „Centra aktywne”, Sprawozdanie naukowe, Nr ewid. 35/95, stron 20

20....S.M. Kaczmarek, „Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materiały aktywne na bazie granatu itrowo-aluminiowego”, Sprawozdanie naukowe, Nr. ewid. 36/95, stron 100

21....S.M.Kaczmarek, „Elementy i układy laserowe do optoelektronicznych systemów nadawczych i odbiorczych. Badanie wpływu defektów strukturalnych w materiałach aktywnych na charakterystyki generacyjne laserów. Analiza możliwości budowy układów generacji opartych na ośrodkach aktywnych o właściwościach nieliniowych”. Części: I-V, str. 1-1000

22....J. Kisielewski, S.M. Kaczmarek, Z. Moroz, Z. Frukacz, D. Pawlak, „Otrzymywanie kryształów YAG:Ce3+ do celów scyntylacyjnych”, statut ITME, Nr zlecenia: 18-1-1170-7, 1997, str. 1-12

23....S.M. Kaczmarek, Sprawozdanie z realizacji zadania naukowego statutowego ZSN 525/97,  WAT: „Optoelektroniczne symulatory sytuacji taktycznych i operacyjnych, optoelektroniczne urządzenia metrologiczne oraz laserowe technologie specjalne”, pkt 6: „Badania kryształów aktywowanych promieniowaniem jądrowym (go, p+) oraz metody precyzyjnego oznaczania koncentracji Ce w krysztale”, str. 77-108

24...S.M. Kaczmarek, Sprawozdanie z realizacji zadania naukowego statutowego ZSN 525/98, WAT: „Optoelektroniczne symulatory sytuacji taktycznych i operacyjnych, optoelektroniczne urządzenia metrologiczne oraz laserowe technologie specjalne”, pkt 6: „Badania kryształów aktywowanych promieniowaniem jądrowym (go, p+) ”,  stron 108

 

Publications

 

Menu